Terminoak hizkuntza naturala dira

Igone Zabala Unzalu

Otsailean blog honetan idatzi nuen «Terminologia akademikoa»artikuluan XX. mendearen zati handi batean nagusi izan den Terminologiaren Teoria Orokorra (TTO) aipatu nuen, alegia,  Eugen Wüster ingeniari austriarrak 1930eko hamarkadan garatu zituen terminologia-lanerako oinarri teoriko-metodologikoak. Artikulu horretan esaten nuen bezala, ikuspegi askotatik kritikatu da azken bi hamarkadetan TTO teoria klasikoa, corpus-hizkuntzalaritzaren eskutik egin diren hainbat ikerketa enpirikotan oinarrituta. Kritika horietatik abiatuta, teoria  berriak ere garatu dira. Hala ere, terminologiaren teorietan egin diren aurrerapen horiek ez daude oraindik ondo zabalduta eta barneratuta gure artean, eta terminologiaren gaineko gogoetak, erabakiak eta interbentzioak maizegi egiten dira zaharkitutako oinarrietatik abiatuta. Mundu zabalean egindako aurrerapenei ezikusia egite horrek ez dio laguntzen, nire iritziz, euskarazko terminologiaren garapen eta finkapenari, eta aspaldian nuen gogoan honetaz idaztea. Duela egun batzuk Maite Imazek blog honetan idatzitako «Desberdintasunak eta diferentziak»artikuluak aitzakia ona eman dit oraingo txanda honetan gaiari heltzeko. Ezer baino lehenago esan behar dut guztiz zentzuzkoa deritzodala Maite Imazek egindako gogoetari, eta ez daukadala ezer gaineratzerik horren inguruan. Nire eragozpenak lotuta daude bere gogoeta abiatu aurretik terminologiari buruz esaten dituenekin. Honela dio:

 «Terminologia eta lexiko orokorra ez dira gauza bera; terminologia, hizkuntza espezializatua, konbentzio bat da: adituek kontzeptuak izendatzeko hartzen dituzten erabaki arbitrarioak, elkar ulertu ahal izateko. Kontzeptuak izendatzeko, terminoak erabiltzen dira, eta egoera ideala espezialitate eremu bateko kontzeptu bakoitzerako termino bakar bat erabiltzea, eta termino bakoitzak kontzeptu bakar bat adieraztea litzateke. Sinonimia eta polisemia desegokiak izaten dira espezialitate-eremuetako terminologian.»

Konpara dezagun Maite Imazek dioena Terminologiaren Teoria Komunikatiboa (TTK) garatu duen taldearen liderra den Teresa Cabré hizkuntzalari katalanak 2000ko lan batean[1] esaten zuenarekin:

«Ces unités [terminoez ari da] sont en même temps semblables et différentes des unités lexicales d’une langue, appelées mots par la lexicologie. Leur spécificité se trouve dans leur aspect pragmatique et dans leur mode de signification. Leur signifié est le résultat d’une négociation entre experts. Cette négociation se produit dans le discours spécialisé à travers des prédications qui déterminent le signifié de chaque unité… »

 

Cabré-k azaltzen digun bezala, terminoak komunikazio espezializatuaren behar semantiko-pragmatikoak asetzeko sortzen eta egokitzen dira, eta haien esanahia ere, diskurtsoaren bitartez partekatzen eta finkatzen da. Diskurtso espezializatua dago kontzeptu espezializatuak baino lehenago eta ez alderantziz. Adituak ez dira biltzen terminoek daramaten forma-esanahi lotura arbitrarioki erabakitzeko. Terminoen forma-esanahi lotura hori lexiko komunarena bezain motibatua, edo are motibatuagoa izaten da. Bestalde, corpusetan oinarritutako lan ugaritan enpirikoki frogatu den bezala, terminoen ustezko monosemia eta unibokotasuna idealizazioak dira. Terminoak aldakorrak dira diskurtsoan eta komunikazio-egoeren arabera eta, bestalde, terminoak aldatuz doaz denboran zehar. Gainera, terminoen alde biak (denominazioa eta kontzeptua) dira aldakorrak eta, beraz, aldakortasun denominatiboa eta aldakortasun kontzeptuala gertatzen dira terminologian, unitate lexiko orokorretan bezala. Hortaz, egun, terminologia-lanaren interesa aldakortasunaren azterketan eta kudeaketan datza neurri handian. Areago, terminologiaren normalizazioaren alorrean ere, garrantzi handia hartu dute terminoek diskurtsoan duten ezarpenaren azterketek, eta bigarren plano batean geratu da estandarizazioaren gaia.

Terminologia-lana hizkuntza bakoitzaren egoera soziolinguistikoari egokitu behar zaio[2] eta, euskararen kasuan, gogoeta sakona eskatzen du egokitze horrek. Izan ere, ondo garatutako hizkuntzen egoera jomugako eredutzat hartzen badugu, saihestezina da jomugako eredu hori aldakorra dela onartzea, eta terminologia-lanaren fase guztietan hartu behar dugu kontuan aldakortasuna: deskripzioan, kodifikazioan, hedapenean, ezarpenean eta abaluazioan. Normalizazio bidean dagoen euskara bezalako hizkuntza batean espero izatekoa da aldakortasun asistematikoa handia izatea eta seguruenik aldakortasun funtzionala gailentzea. Nolanahi ere, normalizazio-ekimenak aldakortasunaren harmonizazioan oinarritu behar dira eta ez aldakortasunaren ukazioan edo ezabaketan, une bateko aldakortasun asistematikoa etorkizuneko aldakortasun funtzionalaren hazia izan baitaiteke.[3] Bestalde, harminonizazioak ikuspegi diakroniko eta dinamikoa ere izan behar du.[4]


3 erantzun “Terminoak hizkuntza naturala dira” bidalketan

 1. Ez zen nire asmoa terminologiaren teoria klasikoaren defentsa egitea, Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateak, Maria Teresa Cabré irakaslearen gidaritzapean eskaintzen duen Terminologiako Masterraren barruan (http://www.idec.upf.edu/master-en-terminologia-modalidad-online/contenidos-academicos), hasieran ematen diren oinarri batzuen aipamen laburra egitea baizik. Ez dakit esan nahi nuena esaten asmatu nuen baina buruan neukana masterraren hastapeneterako oinarritzat jotzen den liburuetako batean jasota dauden pasarte hauek ziren, letra lodiz markatu ditudan pasarteak hain zuzen ere:

  Dentro de esa “ciencia terminológica” podemos distinguir tres orientaciones diferentes, no excluyentes entre sí:

  a) una primera orientación que considera la terminología una materia autónoma, de carácter interdisciplinario, al servicio de las disciplinas científico-técnicas.

  b) una segunda orientación centrada en la filosofía, que se interesa fundamentalmente por la categorización lógica de los sistemas de conceptos y la organización del conocimiento.

  c) una tercera orientación centrada en la lingüística, que considera la terminología como un subcomponente del léxico de la lengua, y los lenguajes de especialidad como subsistemas del lenguaje general.

  La teoría general de la terminología se basa en la primera orientación, en la que la naturaleza del concepto, las relaciones conceptuales, la relación término-concepto y la atribución de términos a los conceptos ocupan un lugar clave. Este enfoque del concepto al término separa el método de trabajo de la terminología del que caracteriza a la lexicografía. Los terminógrafos, que son los prácticos de la terminología, tienen por objeto la atribución de denominaciones a los conceptos: actúan pues del concepto hacia el término (proceso onomasiológico); los lexicógrafos, prácticos de la lexicología, parten de la denominación, que es la entrada de diccionario, y la caracterizan funcionalmente y semánticamente: se mueven en la dirección contraria, del término hacia el concepto (proceso semasiológico).

  Cabré, Ma. T. (1993) La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida/Empúries (32-33. orrialdeak)

  Beste pasarte hau ere gogoan izan nuen; masterraren bigarren zatian (terminologia eta behar profesionalak) azaltzen da eta artikulu honetatik hartua dago:

  CABRÉ, M. T. (1998). “La noció de normalització terminològica per al treball documental”. En Anuari SOCADI de Documentació i Informació. Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació. 113-121

  El trabajo terminológico descriptivo vs. el trabajo terminológico prescriptivo

  En un trabajo descriptivo, la terminología se entiende como una actividad de recopilación e ilustración de las formas detectadas en el discurso especializado. El resultado de un trabajo de este tipo es un listado amplio de unidades de conocimiento de distintos grados de lexicalización (unidades terminológicas, fraseológicas y contextos específicos) que presentan un índice importante de variación formal. En el trabajo descriptivo los términos son unidades de doble función: representativa (permiten referirse a una realidad especializada que asume distintos niveles de especialización) y comunicativa (permiten la comunicación a diferentes niveles de especialización).

  En cambio, en un trabajo prescriptivo de orientación conceptual destinado a garantizar la comunicación internacional en un determinado registro, la terminología se entiende como una actividad destinada a proporcionar unidades unívocas de expresión y comunicación. Para ello, los especialistas en terminología intervienen para establecer una “pretendida” unidad conceptual sobre la base consensuada de la fijación de unas equivalencias interlingüísticas no siempre fáciles de establecer y decididas sobre la base de reducir las variantes en cada lengua. Es, en consecuencia, una terminología normalizada en la que el terminógrafo acuña una nueva unidad o elige una posible variante de estatus para que el hablante reduzca sus posibilidades de elección denominativa y tienda a utilizar la forma de referencia. En el trabajo prescriptivo, los términos son también unidades de doble función: en su capacidad de representación denominan una realidad homogénea y voluntariamente establecida sobre la base del consenso y, desde el punto de vista de la transferencia, permiten denominar interlingüísticamente dicha realidad construida a partir de un segundo consenso sobre las formas de equivalencia. Es sólo en este contexto que los principios de univocidad y monosemia de las unidades terminológicas alcanzan su sentido pleno.

  1. Ezer baino lehen, barkatu erantzuten horrenbeste luzatu izana, baina arazoak eman dizkit wrodpress-ek.

   Bai. Ados Maite. Terminologiari buruzko kurtsoetan ohikoa da dizplina horren abiapuntutzat hartzen den Terminologiaren Teoria Orokorra azaltzea, hain zuzen ere, ikuspegi berriak kokatzeko. Terminologiaren Teoria Komunikatiboaren oinarriak 1999 eta 2001 urteen artean finkatu ziren, eta zuk aipatzen dituzun lanak lehenagokoak dira. Hauxe dio Teresa Cabrék 2001eko lan batean:

   «Metodológicamente la distinción entre la terminología representacional y comunicacional del conocimiento in vitro (consensuado, estandarizado) y del conocimiento in vivo (espontáneo, natural) tiene una primera consecuencia inevitable: la distinción entre actividad descriptiva y prescriptiva.

   La terminología comunicacional natural, estandarizada o no, es siempre descriptiva, por lo menos inicialmente, y sólo con posterioridad a la recopilación, en una etapa de análisis y resolución de problemas, podrá considerarse si es o no adecuado intervenir para reducir esta variación. La terminología básicamente representacional del conocimiento estandarizado, en cambio, puede ser perfectamente prescriptiva y, así, controlar totalmente la variación desde su inicio.

   Una y otra modalidad de terminología sirven a finalidades diferentes: la básicamente representacional, a las necesidades estandarizadoras de la comunicación internacional, a la documentación (por la necesidad de recuperar la información a partir de términos controlados en tesauros y clasificaciones), a ciertas políticas lingüísticas interventivas y estrictas y a la ingeniería del conocimiento, que se proponen simplificar y controlar al máximo las variaciones expresivas. La básicamente comunicacional sirve a la traducción, a la expresión especializada y a la normalización de las lenguas en contextos sociolingüísticos regulados por políticas que admiten variación. »

   Nik esan nahi nuena zen, hain zuzen ere, terminologia-lana helburuen araberakoa izan behar dela, eta biziberritze eta garapen prozesuan dagoen euskara bezalako hizkuntza batean bigarren terminologia-lan mota behar dela egokiena, alegia, in vivo terminologia, ikuspegi komunikazionala, eta deskriptiboa. Gure egoeran behar den terminologiaren normalizaziorako politika da, nire iritziz, aldakortasuna aintzat hartzen duen politika malgua, eta ikuspegi diakroniko eta dinamikoa duena.

   Foro honek ezartzen digun labur izateko beharrak ezinezkoa egin zidan adibide argigarriak ematea. Beste batean saiatuko naiz halako adibideak ematen.

Utzi erantzuna